МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ

ЕСЕННА АКАДЕМИЯ 20184 - 7 Октомври, 2018

ПЛЕНАРНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВАРНА
САНАТОРНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС „КАМЧИЯ“

Български Червен кръст

Първото дружество на Червения кръст в България е основано през 1878 г. в Сливен с председател Митро­полит Серафим. Националната организация е сформи­рана през 1885 г. Същата година със специален Указ на княз Александър І Батенберг е утвърден Уставът на Българското дружество Червен кръст (БДЧК). С офи­циал­ното му признаване от Междуна­родния комитет на Червения кръст на 20 октомври 1885 г., Българският Червен кръст (БЧК) става част от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

Българският Червен кръст е автономна органи­зация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето на населението и за възпита­нието му в дух на висока нравственост, милосърдие и благотворителност, както и при приемането, съхраня­ването и разпределянето на предоставената от чужди държави, организации и граждани помощ с хумани­тарни, в т. ч. екологични и културно-просветни цели (чл. 3 от Закона за БЧК).

Законът за БЧК е приет от Народното събрание през 1995 г. Организацията е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за извършване на обществено­по­лез­на дейност. Тези два закона, както и Уставът на БЧК и уставите на Движението и на Международната феде­рация на Червения кръст и Червения полу­ме­сец, са основопо­лагащите документи, регламентиращи пра­вата и задълженията на националното дружество.
Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- ВАРНА

Медицински университет – Варна, е създаден през 1961 година и носи името на проф. д-р Параскев Стоянов – човекът, положил основите на първата българска хирургична школа в историята на медици­ната у нас.

Университетът осигурява на своите студенти модерна среда с неограничени възможности да развиват себе си и предлага безкомпромисно качество на обучение. Доказателство за това са ежегодните отличия на световно ниво, които получава в образо­вателната, научната и технологична сфера.

МУ-Варна е първият и единствен университет в страната, въвел през 2008 г. модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството. Класическите модели на преподаване умело се съчетават с най-модерните технологии - 3D обучение, център за клинични симулации и система за допълващо електронно обучение. Дипломите, издава­ни от университета, са признати във всички европей­ски държави. За академичната 2017-2018 година Медицински университет-Варна е предпо­читаният университет и от над 1200 чуждестранни студенти от 44 държави по света, партнира си с 82 международни партньори от 5 континента. В университета, който вече е с над 55-годишна история, се обучават повече от 5000 студенти, специализанти и докторанти във факулте­тите по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване, в Медицинския колеж и във филиалите в Сливен, Велико Търново и Шумен. От създаването си до днес над 50 000 са възпитаниците на университета, които живеят и работят в над 40 държави по света.

Студенти от Медицински университет - Варна, ежегодно печелят призове, сред които „Студент на годината“, „Достоен българин“, отличия от научни конференции и форуми, награди от Община Варна за академични постижения и много други. През 2016 г. МУ-Варна записа световен рекорд в книгата на Гинес за най-голямата ДНК верига, съставена от хора, в която се включиха 4000 човека.

Висшето училище спечели и награда в категория „Най-добри иновации в образованието“ на най-мащабния форум за технологии - Webit фестивал 2017 за интегрирането на съвременни IT решения, системи и иновации в образователния процес, както и отли­чи­ето „Водещ университет в България при използването на електронната система Blackboard”. През 2018 г. варнен­ският медицински университет придоби правата на собственик на капитала на УМБАЛ „Св. Марина“.

Университетът се гордее и със спортните постиже­ния на своите възпитаници по плуване, футбол, волейбол, баскетбол, тенис и тенис на маса. МУ-Варна има и отбор по ветроходство, който се състезава със собствена ветроходна лодка и носи престижни награди след всяка регата. Към университета има театрална трупа, рок-група, танцов ансамбъл, които жънат множество успехи на родни и чужди фестивали. Варненската общественост познава бъдещите медици и от многобройните благотворителни и здравни кампании, които те инициират и провеждат в град Варна ежегодно.
BACK TO TOP